1. Home
  2.  » Algemene voorwaarden en privacy

Voowaarden &
Privacy

1. Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Studio Alterego en de klant of opdrachtgever. Door de plaatsing van een bestelling erkent de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Studio Alterego en deze te aanvaarden. Afwijkingen en/of aanvullingen zijn enkel bindend indien deze tussen beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden van de opdrachtgever.

 

2. Offertes, contracten, bestellingen

Alle aanbiedingen en offertes van Studio Alterego naar de klant toe zijn vrijblijvend. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor andere en toekomstige opdrachten. Offertes zijn bindend wanneer de opdrachtgever zijn/haar goedkeuring geeft en deze ondertekend met vermelding van datum, handtekening en gevolgd door gelezen en goedgekeurd. Deze bindende offerte vervangt alle eerder en/of mondelinge akkoorden en dient als een samenwerkingsovereenkomst. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Studio Alterego wordt bevestigd en daartegen binnen de 7 werkdagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van de opracht gelden.Mondelinge afspraken en bindingen binden Studio Alterego enkel als deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

3. Levering, diensten en correcties

De datum van levering wordt slechts als aanwijziging opgegeven en bindt Studio Alterego niet. Vertraging van de levering geeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding, prijsvermindering of het ontbinden van de bindende offerte. Bij laattijdige levering door de opdrachtgever van teksten, tekeningen, cliché’s of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de klant aan Studio Alterego afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft Studio Alterego het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk. Verpakkingskosten en verzendingskosten vallen ten laste van de klant. Wenst de opdrachtgever een andere soort regeling mbt verzending van de goederen, dan vallen deze kosten ten laste van de klant. De goederen reizen steeds onder de verantwoordelijkheid en de risico van de klant. Studio Alterego kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele schade, ontbreken of verliezen van goederen. Bij de bindende offerte gelden 2 correctierondes. Elke overige aanpassing en/of correctie daarbuiten die niet schriftelijk is overeengekomen valt ten laste van de klant en dient vergoed te worden door de klant aan Studio Alterego.

 

4. Facturatie en betaling

Studio Alterego behoud het recht om een voorschot van 30% te vragen op de totaalprijs van de werkzaamheden op de totale offerte. Alle facturen dienen uiterlijk 14 dagen na facturatiedatum voldaan te worden op volgende gegevens:

Studio Alterego
IBAN
: BE27 7340 5577 1773
BIC
: KREDBEBB
MEDEDELING
: naam en factuurnummer

Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €40,00. De klant kan zich niet beroepen om de betaling uit te stellen bij meerdere leveringen van diensten. Elke bindende offerte en factuur dient apart voldaan te worden zoals vermeld staat in deze algemene verkoopsvoorwaarden, ongeacht de aantal leveringen. Bij gemis van betaling van de factuur of één van de facturen op de vervaldag, behoudt Studio Altereg zich het recht de onmiddellijke betaling op te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te verbreken. Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering volgens de bindende offerte tussen de klant en Studio Alterego.

 

5. Aansprakelijkheid

Studio Alterego verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Studio Alterego kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de uitvoering (drukwerk) en het verkeerd aanleveren van teksten en beelden door de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om teksten en ontwerpen zorgvuldig na te kijken en te verrifiëren voor ‘goed voor druk’. De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het aanleveren van materiaal die bestaat uit: teksten, beelden, illustraties en andere grafische elementen. De opdrachtgever dient zelf met een gewetensvolle insteek de copyright wetgeving te respecteren. Eventuele gebruikte teksten, beelden, illustraties of andere grafische elementen die eigendom zijn van iemand anders en die de klant toevertrouwt aan Studio Alterego vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Studio Alterego kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant grafische werkzaamheden die verricht zijn door een ander ontwerpbureau laat restylen, aanpassen, moderniseren of veranderen door Studio Alterego.

 

6. Intellectueel eigendom

Alle aangeleverde teksten, beelden, grafische ontwerpen door de klant blijven eigendom van de klant. Alle onderdelen die gecreëerd zijn door Studio Alterego blijven eigendom van Studio Alterego. Dit heeft betrekking op alles dat uit onze database komt: royality vrije beelden, illustraties, templates en lettertypes. Ontwerpen zijn pas eigendom van de klan wanneer de volledige factuur gekoppeld aan deze offerte voldaan is. Studio Alterego behoudt zich het recht om ontwerpen te gebruiken voor portfolio en realisatie doeleinden op onze website of social media kanalen. Indien de kant dit niet wenst wordt deze verzocht dit schriftelijk of via email te vermelden.

 

7. Klachten

Iedere klacht moet aangetekend of schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de diensten en/of leveringen worden overgemaakt. De klant die de geleverde diensten en/of leveringen niet binnen deze acht dagen op degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld deze aanvaard en goedgekeurd te hebben. Indien de klant nalaat de diensten en/ of levering te ontvangen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf de datum van verzending. Ieder geschil met betrekking tot Studio Alterego valt onder het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Gent, België zijn bevoegd.

 

8. Zakelijke gesprekken

Studio Alterego heeft het recht om €105 aan te rekenen voor zakelijke gesprekken die in onze Studio plaatsvinden, als er geen samenwerking volgt. Dit om te voorkomen dat opdrachtgevers een eerste gesprek als winstgevend beschouwen zonder het gebruik van de diensten van Studio Alterego. Bij het ondertekenen van de officiële offerte wordt het bedragvan €105 in mindering gebracht op de eindfactuur.

Privacybeleid

Door het gebruik van de diensten van Studio Alterego gaat de gebruiker akkoord met de nieuwe privacywetgeving GDPR/AVG. Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing door het beschermen van persoonlijke data van de Europese burger. In Nederland en België wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd). De AVG privacy wet vervangt de bescherming van alle persoonsgegevens. Dit betekent alle diensten van Studio Alterego naar haar gebruikers toe.

 

Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens 

De bedoeling van de GDPR of AVG is dat bedrijven moeten aantonen dat zij zich behouden aan de nieuwe privacy reglementering. Gegevens die de gebruikers van Studio Alterego verstrekt via onze website: web formulieren, contactformulieren, email adressen worden enkel gebruikt met het doel waarvoor u deze informatie hebt verstrekt. Studio Alterego kan deze gegevens gebruiken om te communiceren naar gebruiker toe, nieuwsbrieven en de diensten die wij aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u ons hiervan op de hoogte brengen per e-mail: contact@studioalterego.be. De dataverzameling gebeurt op basis van alle partijen die betrokken zijn bij het gebruik van de diensten van Studio Alterego. Studio Alterego zal daarom geen persoonlijke gegevens uitwisselen met derden zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 

Voor volgende doeleinden worden de gegevens verwerkt. Verder worden enkel de gegevens verwerkt die door de gebruiker zelf verstrekt zijn.

  • Het gebruik van de diensten op onze website www.studioalterego.be.
  • Het gebruiken van onze website functies, pagina’s, web- en contactformulieren.
  • Gevens mbt voorschotten en overschrijvingen.
  • Het versturen van emails zij het via contact@studioalterego.be of door het invullen van onze web- en contactformulieren waarvoor gebruiker persoonlijke informatie meedeelt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, overige gegevens die de gebruiker versterkt tijdens een consult, bij het aanvragen van een e-mail- terugbel- chat en privé consult, het inplannen van cursussen.

 

Duur van het bewaren van persoonsgegevens 

Studio Alterego bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij zijn enkel bedoeld tot het realiseren van jouw doel en waarvoor je deze gegevens verstrekt hebt.

 

Veranderingen van de privacywet 

De gebruiker zal altijd relevante en recente informatie terugvinden met betrekking tot de privacywet.

 

Studio Alterego
BE0777.308.312

Laat je begeleiden en inspireren tijdens een
kennismakingsgesprek

Pin It on Pinterest